Condicions de compra

PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GRUP AUDIOSON , amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, GRUP AUDIOSON informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment.

GRUP AUDIOSON informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GRUP AUDIOSON es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@audioson.es

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

POLÍTICA DE GARANTÍES I DEVOLUCIÓ.

La Política de Garanties i Servei Postvenda d’AUDIOSON, compleix en tot moment amb la normativa que estableix el Real Decreto Legislativo 1/2007 pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (endavant TRLDCU). Al següent enllaç, es detallen tots els serveis i garanties que AUDIOSON ofereix als seus clients INSERTAR LINK A PAG. GARANTÍES

En el termini de garantia que AUDIOSON coincideix als seus clients, en relació als accessoris i ajudes tècniques, és de 2 anys des de la data d’entrega. Pel contrari, tots els complements d’accessoris i ajudes tècniques, degut a la naturalesa d’aquests productes, tal com carregadors, bateries, bombetes i altres, és de 6 mesos des de la data d’entrega.

La garantia d’AUDIOSON, no cobreix els defectes ocasionats per un mal ús per part de l’usuari.

DEVOLUCIONS DELS PRODUCTES ADQUIRITS A LA ESHOP

El termini que AUDIOSON ofereix per a realitzar devolució de qualsevol producte adquirit a la eshop d’AUDIOSON és de 15 dies naturals, a comptar des de l’entrega del mateix. Per a realitzar d’una forma correcta, haurà d’omplir el formulari de devolució, que pot trobar en el següent enllaç.

Sota les indicacions rebudes, haurà de procedir a l’enviament del producte que desitja tornar. El contingut del paquet haurà de ser:

 • El producte a tornar. Haurà de ser entregat amb el packaging original; si no fos possible, el producte rebrà una depreciació equivalent sobre el preu del producte.
 • Un cop omplert el formulari online rebrà un albarà, que haurà d’imprimir i enviar junt amb el producte.

Un cop rebut el producte, el Servei Tècnic d’AUDIOSON comprovarà l’estat en el que es troba.  Després de la comprovació, es farà efectiu el reemborsament del producte, pel mateix mitjà de pagament pel que es va fer la compra, 24h després de l’acceptació de la devolució per part d’AUDIOSON. La devolució de comandes realitzades per la eshop haurà de fer-se sempre online, no seran acceptades als centres AUDIOSON. Si té qualsevol dubte sobre el procés de devolució poden contactar amb AUDIOSON enviant un e-mail a info@audioson.es.

AUDIOSON es reserva el dret de rebutjar devolucions en els següents casos:

 • Comunicades o enviades fora del termini fixat. Tindrà consideració de data de sol·licitud de devolució, la del primer formulari enviat.
 • Defectes ocasionats per un mal ús per part de l’usuari.
 • Defunció del comprador.
 • Devolució incomplerta del producte.

El procés de devolució, no suportarà despeses per a l’ Usuari. Qualsevol dubte sobre el procés de devolució, contacti amb info@audioson.es

SERVEI POST VENDA

En el cas de que el producte adquirit, no fos conforme als termes establerts prèviament, podrà optar entre la reparació o substitució del producte, excepte que alguna d’aquestes opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada i sempre que l’article es trobi dins del plaç legal de garantia. 

Per a realitzar aquest procediment de forma correcta, haurà de seguir les següents passes:

 • Enviar un email a l’email info@audioson.es, informant de manera detallada del problema que el producte adquirit a la eshop presenta.
 • Una vegada rebut l’email, des d’ AUDIOSON es posaran en contacte amb vostè, indicant-li de forma detallada el procediment a seguir.
 • Seguint les instruccions rebudes, haurà d’enviar el producte al Servei Tècnic d’AUDIOSON, seguint les indicacions rebudes. El paquet a enviar haurà de contenir el producte adquirit, que haurà d’estar en el packaging original; si això no fos possible, el producte patirà una depreciació equivalent sobre el preu del producte.
 • Una vegada rebut l’article i després de la comprovació de l’estat del mateix per part del Servei Tècnic es duran a terme les actuacions de post venda.

AUDIOSON es reserva el dret de rebutjar canvis o reparacions, en els següents casos:

 • Producte es trobi fora del termini legal de garantia. Tindrà consideració de data de sol·licitud, la del primer email enviat informant de la disconformitat del producte adquirit a la eshop
 • Defectes ocasionats per un mal ús per part de l’usuari.
 • Desgast natural del producte.
 • Devolució incomplerta del producte.

Per a tots aquells productes adquirits a la eshop d’AUDIOSON fora del termini legal de garantia, haurà de posar-se en contacte amb l’adreça de l’email info@audioson.es, on després de valorar la situació de manera detallada, es decidirà la realització de les actuacions a portar a terme, adreçades a solucionar el seu problema.